Wij gebruiken cookies. Cookiebeleid OK
'for those properties that deserve a different approach'

2021-02-05 10:19:17 8 vragen over indexatie bij huurcontracten

Heb je sinds januari 2019 een huurcontract afgesloten? Dan valt deze onder de wetgeving van het Vlaams Woninghuurdecreet. Hoe zit het nu met de wetgeving omtrent indexatie van de huurprijs?

agence rosseel geeft antwoord op 8 vragen over indexatie bij huurcontracten.

8 vragen over indexatie bij huurcontracten

Als je een woning wilt huren of verhuren, dan moeten de huurder en verhuurder een huurcontract opmaken en ondertekenen. Dit huurcontract moet opgesteld zijn in overeenstemming met de geldende regelgeving. Die regelgeving zorgt ervoor dat de rechten en belangen van zowel de huurder als de verhuurder gerespecteerd worden.

Het nieuwe Vlaamse huurdecreet geldt sinds 1 januari 2019. Het doel van deze nieuwe wetgeving is een juiste balans vinden tussen de zekerheid voor de verhuurder en een betaalbare woonzekerheid voor de huurder.

 

Wat betekent een indexatie van de huurprijs?

Indexatie is een aanpassing van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud. Een indexering gebeurt op basis van het gezondheidsindexcijfer, een cijfer dat de Federale Overheidsdienst Economie elke maand berekent.

 

Gebeurt de indexatie automatisch?

De indexatie van de huurprijs gebeurt niet automatisch, maar moet door de belanghebbende partij (meestal de verhuurder of de vastgoedmakelaar die beheert) schriftelijk worden gevraagd.

 

Hoe zat de indexatie bij woninghuur in elkaar?

Je kon als verhuurder sowieso één keer per jaar indexeren bij woninghuur. Er moest geen clausule in het contract komen te staan. Wel kon je in het huurcontract laten bepalen dat er geen indexatie moest gebeuren. In dat geval mocht je de huurprijs niet indexeren.

Het bedrag dat geïndexeerd werd, is de huurprijs die in het huurcontract stond vermeld. Je moest wel je huurder schriftelijk verzoeken om te indexeren om er recht op te hebben.

 

Verandert dit?

Neen, het Vlaams Woninghuurdecreet behoudt grotendeels de federale regelgeving omtrent indexatie. Wel is er een iets andere indexformule in Vlaanderen!

 

Hoe werkt de nieuwe indexformule?

In Vlaanderen wijzigde een aantal spelregels in woninghuur voor contracten gesloten sinds januari 2019. Hierbij is de indexatieformule licht gewijzigd.

Het aanvangsindexcijfer is niet meer de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de huurovereenkomst, maar wel van de maand die voorafgaat aan de inwerkingtreding van de huurovereenkomst of de huurprijsherziening.

 

In welke maand het contract gesloten werd, speelt voor de index dus geen rol meer! Het gaat nu om de maand waarin het contract start.


Hoe wordt de indexatie berekend?

  

calculator huur indexatie

Dat gebeurt met volgende formule: 

 

basishuurprijs x nieuw indexcijfer

_________________________________

aanvangsindexcijfer

 

Je kan zelf de huurprijs berekenen met de Huurcalculator

 

De basishuurprijs is de huurprijs die is bepaald in de huurovereenkomst, zonder de kosten en lasten. 

Het nieuwe indexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst

Het aanvangsindexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

VOORBEELD
Een huurovereenkomst werd gesloten in augustus 2019 en trad in werking op 1 oktober 2019, met een huurprijs van 650 euro. Tot op het einde van de overeenkomst:
zal de basisprijs 650 euro bedragen;
zal het aanvangsindexcijfer dat van september 2019 zijn;
zal het nieuwe indexcijfer dat van de maand september zijn.

 

Waar vind je de indexcijfers voor de berekening van de huurindexatie?

De FOD Economie berekent maandelijks de gezondheidsindex. Het meest recente gezondheidsindexcijfer vind je altijd op de website

Gezondheidsindex

 

Waar moet je nog op letten?

Terugwerkende kracht

Het verzoek werkt voor de toekomst en kan bovendien tot drie maanden terugwerken.

VOORBEELD
Het huurcontract verjaart in september. De verhuurder vraagt de indexatie in december schriftelijk aan de huurder. Deze nieuwe huurprijs mag de verhuurder laten ingaan vanaf september.
Er kan dan aan de huurder de nieuwe huurprijs gevraagd worden voor december + de niet betaalde indexatie van september, oktober en november.

 

Verjaring 

Verjaring betekent dat iemand na een bepaalde periode niet meer verplicht kan worden om zijn schuld te voldoen. Zodra de verjaring intreedt, zal een huurder bijvoorbeeld niet langer gehouden zijn om het bedrag van de indexatie te betalen. Het recht van de verhuurder om de betaling van de indexatie te eisen verjaart na een jaar, te rekenen vanaf de verzending van de vraag om indexatie. Zodra de verhuurder het verzoek om indexatie heeft verstuurd, heeft deze dus maar een jaar tijd om voor de rechter de betaling van het bedrag van de indexatie te eisen.

VOORBEELD
Op 15 april 2019 wordt een huurovereenkomst gesloten, die op 1 mei 2019 in werking zal treden. Vanaf 1 mei 2020 mag de verhuurder met een schriftelijk verzoek de huurprijs indexeren. Als deze wacht tot 20 september 2020 om de indexatie te eisen, moet de huurder pas vanaf dan de geïndexeerde huurprijs betalen, plus voor de drie voorafgaande maanden (juni, juli en augustus). De huurder is verplicht om de indexatie te betalen vanaf het verzoek van de verhuurder. Op die datum begint ook de verjaring van de rechtsvordering van de verhuurder te lopen. Als de huurder de indexatie niet betaalt, moet de verhuurder ten laatste voor 20 september 2021 de vordering voor de rechter instellen.

3 belangrijke zaken te onthouden

  • Indexatie van de huurprijs mag één keer per jaar op de verjaardag van het huurcontract

  • Het verzoek om te indexeren moet schriftelijk gebeuren en kan tot drie maanden terugwerken

  • Bij indexatie moet er rekening gehouden worden met de maand van inwerkingtreding van het contract

 

 

Nieuwsflash

Professionele begeleiding en steeds bereikbaar

We hebben een heel goede ervaring gehad met agence rosseel. Zeer professionele begeleiding door Laure Rasschaert in aanloop naar de verkoop van onze woning. Laure was ... [lees meer]

Belastingen op het tweede verblijf.

Ook al verhuur je nooit jouw tweede verblijf, en heb je er dus ook geen inkomsten uit, toch moet je het altijd verplicht opneme... [lees meer]

7 redenen om te investeren in vastgoed

Investeren in vastgoed is een zeer interessante manier om de waarde van je geld te bewaren en om je inkomsten zoals pensioen op te krikken. Indien je ... [lees meer]